දෙකක් Piece

 • කඩදාසි නැමිය හැකි වන පිටුවේ කොටුව
  තව

  කඩදාසි නැමිය හැකි වන පිටුවේ කොටුව

 • කඩදාසි නැමිය හැකි වන පිටුවේ කොටුව
  තව

  කඩදාසි නැමිය හැකි වන පිටුවේ කොටුව

 • කඩදාසි කොට්ටයක් වන පිටුවේ කොටුව
  තව

  කඩදාසි කොට්ටයක් වන පිටුවේ කොටුව